عود اصل دست ساز هندی

مناسب:

تعادل و هماهنگی انرژی های محیط

پاکسازی اجسام، افراد و محیط

جذب ارتعاشات ثروت، شانس و موفقیت

رهایی از استرس و تنش ها

آرامش ذهن و عمیق شدن در مدیتیشن