پاندول هفت سنگ محصول هندوستان ترکیبی از سنگ های اصل و با کیفیت مخصوص مراکز انرژی بدن است که میتوانید از آن بعنوان پاندول و گردنبند استفاده کنید.

مناسب شفابخشی، آینده بینی و اسکن و تنظیم بدن انرژی

دقت کنید که این محصول از سنگهای اصل ساخته شده و با نمونه های چینی غیراصل بازاری تفاوت دارد!

در صورت نیاز میتوانید همراه با زنجیر استیل رنگ ثابت بدون حساسیت تهیه کنید.