باد زنگ فلزی

مناسب:

دفع انرژی‌های منفی و سنگین

تعادل انرژی های محیط

انتشار انرژی های مثبت و سرکوب انرژی های منفی با انتقال آن به خارج از محیط