عود اصل هندی چاکراها

مناسب:

پاکسازی چاکراها و سنگ های هفت چاکرا

تنظیم انرژی چاکراها

پاکسازی هاله انرژی

فعالسازی چاکرا ها

 

برای استفاده از تمام خواص محصولات چاکراها، مراقبه های مخصوص هفت چاکرا از راستمرد را پیشنهاد میکنیم. به این شکل که همزمان با روشن کردن هر عود، مراقبه چاکرای مربوط را انجام دهید.