این گردنبند از رودراکشای اصل هندی و آویز نماد مقدس اوم تهیه شده است.

مناسب حفاظت و مدیتیشن